เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่เอกสาร (อ้างอิง)
วันครบกำหนดชำระ
สินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวน ยอดรวม (บาท)
4,500.00
2,500.00
ยอดรวม (บาท)
ยอดรวมหักส่วนลด
(หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ยอดรวมสุทธิ
 
(                              )
ผู้รับวางบิล
ขอแสดงความนับถือ
(                              )
ผู้วางบิล
พิมพ์เอกสาร