เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่เอกสาร (อ้างอิง)
วันที่
สินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวน ยอดรวม (บาท)
1,500.00
มูลค่าตามเอกสารเดิม
มูลค่าที่ถูกต้อง
41,500.00
ยอดรวม (บาท)
1,500.00
ภาษี ณ ที่จ่าย %
(หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ยอดรวมสุทธิ
 
(                              )
ผู้ซื้อสินค้า/บริการ
ขอแสดงความนับถือ
(                              )
ผู้มีอำนาจลงนาม
พิมพ์เอกสาร