เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่เอกสาร (อ้างอิง)
วันที่
สินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวน ยอดรวม (บาท)
1,500.00
มูลค่าตามเอกสารเดิม
มูลค่าที่ถูกต้อง
38,500.00
ยอดรวม (บาท)
1,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
ยอดรวมสุทธิ
1,455.00
 
(                              )
ผู้ซื้อสินค้า/บริการ
ขอแสดงความนับถือ
(                              )
ผู้มีอำนาจลงนาม
พิมพ์เอกสาร