เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่เอกสาร (อ้างอิง)
วันครบกำหนดชำระ
สินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวน ยอดรวม (บาท)
4,500.00
2,500.00
ยอดรวม (บาท)
7,000.00
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
(หกพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
ยอดรวมสุทธิ
6,111.00
 
(                              )
ผู้รับสินค้า/บริการ
ขอแสดงความนับถือ
(                              )
ผู้มีอำนาจลงนาม
พิมพ์เอกสาร