ระบบสมาชิก

06/08/2022 13:00 น. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิก สมาชิกเก่ารบกวนกรุณาสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ MySQL แทนระบบ Text File

ข่าวดีสำหรับสมาชิก DocForm Version ใหม่ ท่านสามารถ บันทึกเอกสาร เรียกดูเอกสาร แก้ไขเอกสาร สั่งพิมพ์เอกสาร ลบเอกสาร ได้แล้ว ครับ หากท่านพบปัญหาการใช้งานโปรดแจ้ง support@siamecohost.com

*** เปิดรับสมัครสมาชิกฟรี 100 ท่านแรก เท่านั้น กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน 
Usrname: *
อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้: *
ใช้สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน ต.ย. your@yourdomain.com
Password: *
ชื่อ-นามสกุล (ผู้จัดทำเอกสาร): *
ชื่อบริษัท/ร้านค้า/กิจการ:
หมายเลขผู้เสียภาษี: *
หรือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ที่อยู่บริษัท/ร้านค้า/กิจการ: *
ที่อยู่ที่ใช้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
หมายเลขโทรศัพท์: *
หากมีมากกว่า 1 หมายเลข ใช้คอมม่า (,) คั่น
หมายเลขแฟกซ์:
Logo URL:
หากต้องการใช้โลโก้บริษัทของท่าน กรุณากรอก Logo Ur
เช่น https://uppic.com/my-logo-image.jpg
Seal URL:
หากต้องการใช้ตราประทับบริษัทของท่าน กรุณากรอก Seal Url
เช่น https://uppic.com/my-seali-mage.jpg