เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่เอกสาร (อ้างอิง)
กำหนดส่งมอบ
สินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวน ยอดรวม (บาท)
4,500.00
2,500.00
ยอดรวม (บาท)
ยอดรวมหักส่วนลด
ภาษี ณ ที่จ่าย %
(หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ยอดรวมสุทธิ
 
(                              )
ผู้มีอำนาจลงนาม
ขอแสดงความนับถือ
(                              )
ผู้ซื้อสินค้า/บริการ
พิมพ์เอกสาร