เลขที่เอกสาร
วันที่
วิธีการชำระเงิน
วันที่ชำระเงิน
สินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวน ยอดรวม (บาท)
4,500.00
2,500.00
ยอดรวม (บาท)
ยอดรวมหักส่วนลด
(หกพันสามร้อยบาทถ้วน)
ยอดรวมสุทธิ
 
(                              )
ผู้จ่ายเงิน
ขอแสดงความนับถือ
(                              )
ผู้รับเงิน
พิมพ์เอกสาร