ใบแนบ ภ.ง.ด. 53 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขาที่ แผ่นที่ ในจำนวน แผ่น
ลำ
ดับ
ที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)*
(ของผู้มีเงินได้)
สาขา
ที่
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน จำนวนเงินภาษี
ที่หักและนำส่งในครั้งนี้

เงื่อน
ไข
ชื่อและที่อยู่ของผู้มีเงินได้
(ให้ระบุว่าเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ให้ระบุ
เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)
วัน เดือน ปี
ที่จ่าย

ประเภท
เงินได้พึงประเมิน
ที่จ่าย
อัตรา
ภาษี
ร้อยละ
จำนวนเงินที่จ่ายในครั้งนี้

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
รวมยอดเงินและภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด. 53 ฉบับอื่น (ถ้ามี)
1,500.00
45.00
(ให้กรอกลําดับที่ต่อเนื่องกันไปทุกแผ่น)
หมายเหตุ:
ให้ระบุว่าจ่ายเป็นค่าอะไร เช่น ค่านายหน้า ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋ว
     เงิน เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกําไร ค่าเช่าอาคารค่าสอบบัญชี ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง
     โรงเรียน ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ค่าซื้อพืชผลทางการเกษตร (ยางพารา มันสําปะหลัง ปอ
     ข้าว ฯลฯ) ค่าจ้างทําของ ค่าจ้างโฆษณา รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการ
     ส่งเสริมการขาย รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าขนส่งสินค้า ค่าเบี้ย
     ประกันวินาศภัย

เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กรอกดังนี้ หัก ณ ที่จ่าย กรอก 1 ออกภาษีให้ กรอก 2
     เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* หมายถึง
     1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจําตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
     2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
     3. กรณีอื่นๆ นอกจาก1.และ2.ให้ใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)ที่
        กรมสรรพากรออกให้
 
ลงชื่อ ................................................. ผู้จ่ายเงิน
(                              )
ตำแหน่ง .............................................................
ยื่นวันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. ..........
 
พิมพ์เอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF สามารถกรอกข้อมูลในเอกสารได้