แบบฟอร์มภาษี ที่จำเป็นต้องใช้ในธุรกิจ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภ.ง.ด.1 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ใบแนบ ภ.ง.ด.1 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.1ก Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.2 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ใบแนบ ภ.ง.ด.2 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.3 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ใบแนบ ภ.ง.ด.3 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
แบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน (ล.ย.01) Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภ.พ.30 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ใบแนบ ภ.พ.30 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.พ.30.2 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.พ.30.3 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.พ.36 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภ.ธ.40 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ใบแนบ ภ.ธ.40 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภ.ง.ด.50 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.51 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.54 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.55 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.90 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.91 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.93 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.94 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ใบต่อ รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8) Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)
ภ.ง.ด.95 Download .PDF (กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มได้)

ขอขอบคุณ กรมสรรพากร และ บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ได้จัดรวบรวมลิงค์ดาวน์โหลดนี้ไว้

สมัครสมาชิก ฟรี